Wettelijke kennisgeving

Auteursrechten

Alle auteursrechten en verdere (intellectuele eigendoms)rechten op demeubelimporteur.nl en de inhoud daarvan rusten uitsluitend bij demeubelimporteur.nl

Dit geldt uitdrukkelijk ook voor de technische aspecten van de website, de broncode, de teksten en beelden (foto’s en logo’s) en de algehele look & feel en opmaak van de website.

Met betrekking tot het overnemen van de website of delen daarvan, waaronder tekst en beeld, van demeubelimporteur.nl behoudt demeubelimporteur.nl zich uitdrukkelijk alle (auteurs)rechten voor.
Dit geldt ook ten aanzien van enig ander gebruik of overname door derde partijen, met inachtneming van de (Auteurs)wettelijke restricties.
Indien een derde partij delen wil overnemen, is daarvoor steeds voorafgaande schriftelijke toestemming nodig. Daarbij geldt dat als demeubelimporteur.nl schriftelijk bevestigt dat zij haar toestemming wil verlenen, zij daar voorwaarden aan kan verbinden en een vergoeding voor kan verlangen.

Iedere vorm van verveelvoudiging, openbaarmaking of ander gebruik is uitsluitend toegestaan nadat er schriftelijk overeenstemming is bereikt met demeubelimporteur.nl, zoals hiervoor genoemd.